Дешавања у Архиву

Јавно приказивање едиције Архива Југославије “Извори за историју међународних односа 1930-1940.”

Dec 20, 2013

У уторак, 24. децембра 2013. у библиотеци Међуопштинског историјског архива Чачак, представљено је првих осам томова ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1930 – 1937.

Књиге су објављене у оквиру едиције Архива Југославије ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА 1930 – 1940. Први том публикован је 2005, када је одлучено да ће у оквиру ове едиције кроз једанаест томова бити хронолошки по месецима, од јануара до децембра, анализирана спољна политика и унутрашња ситуација у појединим земљама и њихов однос према Краљевини Југославији. Када буде објављено свих једанаест томова ове едиције, дипломатска историја Републике Србије добиће важно и незаобилазно место у проучавању историје међуратног периода.

Гости чачанског архива били су главни и одговорни уредник едиције Извори, архивски саветник Миладин Милошевић, в.д. директора Архива Југославије и приређивач издања, архивски саветник ,Нада Петровић, начелник Одељења за објављивање архивске грађе и међународну сарадњу.

Струк­ту­ру свих осам зборника Из­ве­шта­ји Ми­ни­стар­ства ино­стра­них по­сло­ва Кра­ље­ви­не Ју­го­сла­ви­је за 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936. и 1937, чи­не: Пред­го­вор, На­по­ме­не при­ре­ђи­ва­ча Наде Петровић; основ­ни текст ар­хив­ске гра­ђеса напоменама; ин­дек­си лич­них име­на и ге­о­граф­ских на­зи­ва; по­пис ко­ри­шће­них ар­хив­ских фон­до­ва и збир­ки; по­пис ли­те­ра­ту­ре, ин­тер­нет из­да­ња; са­др­жај. У ци­љу очу­ва­ња це­ло­ви­то­сти и аутен­тич­но­сти грађе, је­зик и пи­смо ар­хив­ске гра­ђе ни­су ме­ња­ни тако да је сачуван стил пи­са­ња и је­зик вре­ме­на у ко­ме су из­ве­шта­ји на­ста­ли. Предговоре за наведене зборнике, написали су: др Душан Батаковић, проф. др Љубодраг Димић, др Момчило Павловић, проф. Мира Радојевић, проф. др Милан Ристовић (два предговора), др Предраг Симић и доцент др Александар Животић. Као коприређивачи појединих зборника, радили су Саша Илић и Јелена Бакић – Ђуришић.

Миладин Милошевић и Нада Петровић, архивски саветници Архива Југославије овогодишњи су добитници највећег признања у архивској струци, награде Златна архива „Фонда Алаксандар Арнаутовић“. Значајна манифестација српског задужбинарства, бившег управника Државне архиве, чији су оснивачи (1998) његове кћерке др Маргерита Арнаутовић, некадашњи професор Београдског универзитета и Анђица Арнаутовић, дипломирани правник. Овогодишњи добитници Награде назване Златна архива,су наши данашњи гости архивски саветници:Нада Петровић, начелник одељења за информисање и објављивање архивске грађе и међународну сарадњу и Миладин Милошевић, в.д. директора Архива Југославије.

Фотографије с промоције издања