Дешавања у Архиву

17. подружница Архивистичког друштва

Apr 8, 2013

У Чачанском архиву 5. априла 2013. одржан је XVII састанак обновљене Подружнице Архивистичког друштва Србије за: Историјски архив Ужице, Историјски архив „Рас“ –Нови Пазар, Историјски архив „Шумадије“ –Крагујевац, Историјски архив Краљево, Историјски архив „Средње Поморавље“ Јагодина, Историјски архив Крушевац и Међуопштински историјски архив Чачак. Како је ово једина подружница која је 2005. обновила рад у госте су дошли архивисти Историјског архива „Топлице“ из Прокупља.
Председавајући је била Миломирка Аџић, архивски саветник (Чачак), записничар Евица Радојчић, виши архивски помоћник (Крушевац) а архивист Марија Крњајић (Чачак) одржала је уводно слово о регистратурном и архивистичком сређивању архивске грађе социјалистичког периода. Завршен је План интегритета, који су сви архиви заједно радили у договору са правником Архива Србије, Маријом Ненадић.
На састанку је потписан је заједнички допис Министарству правде и државне управе Републике Србије за измену Судског пословника (из 2010. када је успостављена нова организација и мрежа судова) и неопходности доношења Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања. Извод из предлога који је послат:
….Судски пословник, између осталих питања, уређује архивирање, чување и издвајање судских предмета. У члану 240. овог Пословника прописано је који се судски списи чувају у зградама суда и не издвајају ради предаје надлежном архиву. Такође у чл. 241. Пословника утврђени су рокови чувања архивираних предмета који се рачунају од дана правоснажности окончања поступка, а у последњем ставу овог члана се каже да се после истека рока из става 1. овог чана, списи се издвајају из архиве ради уништења или предаје надлежном архиву. Међутим, није прецизирано који се судски предмети после истека ових рокова из Пословника, уништавају а који предају надлежном архиву. То се једино може предвидети доношењем Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања у судовима, предмета који се трајно чувају, односно предају архиву на трајно чување.
Да Судски пословник не може заменити Листу категорија са роковима чувања илустративан је пример, тачка 9 чл 241. Судског пословника, који прописује да се списи који се односе на извршни поступак чувају пет година, а занемарује се чињеница да у извршном поступку има предмета који се чувају трајно а односе се на физичку деобу, продају непокретности, хипотеке, успостављање службености. Кад би се применио овај члан Пословника да се извршни предмети чувају пет година, онда би се предмети из извршне материје који треба трајно чувају, излучили и уништили. Такође, слична је ситуација са предметима из парничне материје (парнице у вези непокретности, утврђивање постојања брака, развода брака, брачна тековина, утврђивање очинства и сл) . И код кривичних предмета висина изречене санкције за учињено кривично дело је основни критеријум за одређивање рока колико се ови предмети чувају, а занемарује се и други критерији као што су врста и биће кривичног дела, њихова документарна и историјска вредност.
Предложено је : а) „Листу категорија регистратурског материјала са роковима чувања доноси Врховни касациони суд за судове опште надлежности, а Привредни апелациони суд, Управни суд и Виши прекршајни суд за судове посебне надлежности уз сагласност Архива Србије“ или б) „Листу категорија регистратурског материјала са роковима чувања доноси Министар правде на предлог Врховног касационог суда за судове опште надлежности и Привредног апелационог суда, Управног суда и Вишег прекршајног суда, за судове посебне надлежности, уз сагласност Архива Србије“ или в) „Листу категорија регистратурског материјала са роковима чувања доносе судови уз сагласност надлежног архива“…