Депо

Историјски архив у Чачку је од 1968. године трајно смештен у зграду бившег Начелства округа чачанског. Она је подигнута 1875-1877. и проглашена је за културно добро од великог значаја 1974. У приземљу зграде је Депо са архивском грађом у површини од 500 м2, а на спрату – радне просторије, библиотека са читаоницом и фото-лабораторија.

Послови у депоу обухватају: пријем, смештај, издавање архивске грађе архивистима за сређивање и корисницима у читаоници, издавање уверења по захтевима грађана и микрофилмовање, вођење евиденције за целокупну архивску грађу.

Архив преузима архивску грађу на основу законске доспелости, поколона, откупа, завештања и депозита.

Рок предаје архивске грађе је 30 година од дана настанка грађе. Грађа која се преузима мора бити сређена, одабрана и пописана уз сагласност и стручни надзор Спољне службе (заштита архвиске грађе и регистратурског материјала ван архива). Подаци о преузетој грађи уписују се Књигу примљене архивске грађе и Књигу депозита.

Преузета грађа смешта се и чува у посебним просторијама Депоа, који је опремљен одговарајућим техничким уређајима и опремом који обезбеђују грађу од оштећења, нестајања и пропадања. Депо архива у Чачку, од техничких средстава располаже са: металним полицама, металним орманима, апаратима за гашење пожара, термометрима, хигрометрима, коморама за дезинфекцију грађе и манипулантским колицима. Полице или ормани у које се смешта грађа морају бити обележени, као и редови и преграде у њима. Полице се обележавају римским бројевима, редови арапским, а преграде мањим словима азбуке. Грађа се одлаже с лева у десно и то од првог реда одозго на доле.

Ради лакшег сналажења у Депоу израђује се топографски показивач, који показује место где се налази грађа појединих фондова или збирки. Као информативно средство о грађи у депоу Архив у Чачку поседује Водич кроз депоа архива.

У Депо Архива смештено је око 2000 дужних метара сређене и несређене грађе (415 фондова – 812,14 дужних метара; 32 лична и породична фонда – 21,05 дужних метара; 20 збирки – 51 дужних метара).

Руководилац депоа Архива у Чачку је правник и виши архивски помоћник прве врсте Зоран Маринковић.