Читаоница

Архивски и библиотечки фонд користи се у научно- истраживачке и друге сврхе само у читаоници Архива.

Право коришћења архивске грађе и библиотечког материјала има сваки грађанин Републике Србије. Страни држављани грађу могу користити по одобрењу надлежних органа.

Овакво одобрење издаје на предлог Архива у складу са међународним уговорима о културној сарадњи СЦГ и одговарајуће земље, као и на основу реципрочног коришћења грађе.

Грађа је доступна јавности, осим грађе чије би коришћење штетило интересима заједнице или појединаца, грађе за коју творац или власник постави ограничење или услове коришћења, а привремено и грађе која се налази у одељењима Архива на сређивању, обради, изложби и сл.

Објављена, снимљена и оштећена грађа се не издаје, а уместо ње користе се публикације и микрофилмови.

Коришћење грађе је бесплатно.

Истраживање грађе корисник врши уз помоћ научно-информативних средстава којима располаже Архив. Истраживачи који објаве радове на основу грађе Архива у Чачку, дужни су да Архиву бесплатно уступе по један примерак објављеног рада.

Сваки корисник грађе или књижног фонда пријављује се дежурном раднику у читаоници, добија образац за попуњавање и упознаје се са одредбама Правилника о условима и начину коришћења архивске грађе и књижног фонда у читаоници Архива у Чачку. Исти је поступак и за лице које корисник доведе да му помаже приликом рада у читаоници.

Корисник грађу поручује путем реверса. У току једног дана кориснику се може издати Правилником утврђен број предмета. Враћање дела грађе тражене једним реверсом, захтева испуњавање новог реверса за задржане предмете.

Корисник може задржати грађу месец дана, а новим реверсом може продужити коришћење за још један месец. Уколико се грађа не користи две недеље узастопно, издата грађа се враћа депоу односно библиотеци.

Корисник је дужан при раздужењу грађе да исту преда у истом поретку и стању у коме је примио.

Сва обавештења о грађи Архива у Чачку даје овлашћени радник Архива, а детаљније податке о архивској грађи може добити од службе за информисање и коришћење архивске грађе.

Истраживачима је на располагању, поред богате архивске грађе и библиотечког фонда, микрочитач, ксерокс апарат, фото-лабораторија и PC рачунар. У циљу бржег и лакшег долажења до потребних података истраживачи имају на располагању каталоге, аналитичке и сумарне инвентаре, Водич кроз архивску грађу и друга помоћна обавештајна средства.

Читаоница је отворена за истраживаче од 9 до 14 часова (осим суботе, недеље и за време државних празника).