Библиотека

Свака архивска библиотека, по свом карактеру, спада у ред специјалних. Има првенствено намену да пружа услуге архивским радницима, да издаје библиотечку грађу на коришћење истраживачима и да даје обавештења корисницима о изворима информација за одређена научна подручја.

Према својој намени и начину на који се користи библиотечки материјал, она је затвореног типа, односно њен фонд користи се само у читаоници Архива.

Циљ библиотеке је да својим књижним фондом прати и допуњава садржаје и податке архивских фондова и збирки, да објасни и олакша њихово сређивање и обраду и учини их приступачним за коришћење. У складу с тим, свака библиотека настоји да обезбеди публикације и друге материјале приручно-информативног карактера, као и стручну архивистичку литературу према архивској грађи којом установа располаже.

Према сврси и намени коју архивска библиотека има, у њен књижни фонд обавезно улазе: објављена архивска грађа из појединих архива у земљи и иностранству, а односи се на нашу земљу; дела из опште и националне историје; информативна средства о архивској грађи; публикације регионалне и локалне историје; дела из области архивистике и њених помоћних наука: палеографије, хронологије, дипломатике, сфрагистике, хералдике и генеалогије; монографије, споменице, биографије знаменитих личности и јубиларна издања установа; статистичке публикације; дела из домаће и стране белетристике која су настала из архивске грађе; периодична издања: локалне листове, историјске, архивистичке и библиотекарске часописе, службене листове, зборнике закона и уредаба; енциклопедије, речнике и приручнике; библиографије и библиографске проручнике.

Поред овог, стручна архивска библиотека треба да прикупља: законе, статуте и правила; шематизме, школске извештаје; туристичке водиче; каталоге и проспекте; адресаре и телефонске именике и друге штампане материјале настале на подручју Архива. Библиотека располаже са 5500 публикација.

Књижни фонд архивске библиотеке стално се допуњава новим публикацијама. Плански се попуњавају све празнине у књижном фонду и набављају нове публикације, које ће олакшати рад архивским радницима и истраживачима.

Библиотечки материјал уношен је преузимањем приручних библиотека појединих установа и предузећа, заједно са њиховом архивом, затим заменом дупликата, поклоном, откупом, куповином, а касније и разменом публикација са другим архивима и разним институцијама.

Књижни фонд је претежно из области историје, нарочито политичке и културне, српског народа. Заступљене су и публикације са објављеном архивском грађом, хронике, монографије и биографије. Библиотека располаже са свим стручним архивистичким публикацијама, које су до сада објавиле архивске установе и институције на територији Србије. Међу њима су и раритети: књиге и часописи из осамнаестог и деветнаестог века, који се чувају под посебним условима.

Од збирки-колекција библиотека има: државне шематизме Србије и бивше Југославије; део издања Српске академије науке, Матице српске и Чупићеве „Годишњице“; лексиконе и колекцију библиографија; један део зборника закона и уредаба Кнежевине и Краљевине Србије; део издања „Друштва Св. Саве“; један број устава, закона, статута и правила; годишње извештаје Чачанске гимназије и још неких средњих школа; црквене и задружне календаре.

У библиотеци се до данас налази око 50-60 часописа и преко 160 листова. Већина их је сачувана фрагментарно, најчешће само по неколико бројева. Овде ћемо дати преглед само оних часописа и листова који су сачувани у комплетима или у већим фрагментима.

Часописи: „Изворник“ – грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку, 1984-2003; „Градац“, 1963-1998; „Архивист“, 1951 – ; „Архивски преглед“, 1955-1957; „Архивски алманах“, 1958-1964; „Архивски преглед“, 1965- ; Југословенски историјски часопис, 1963-1988; Историјски гласник, 1951-1988; Гласник архива и Друштава архивских радника БиХ, 1961-1986; „Повеља“, књижевност, култура, уметност, 1971-1975; Зборник за друштвене науке, 1957-1978; Зборник Матице српске 1950-1955; Зборник Јеврејског историјског музеја, 1971-1987; Зборник радова Народног музеја Чачак, 1973-2002; Ужички зборник; Годишњак Међуопштинског историјског архива Шабац; Лесковачки зборник; Гласник Историјског архива Ваљево; Годишњак Музеја града Београда; Међународни раднички покрет – годишњи преглед Института за изучавање радничког покрета;“ Вјетар“ – Годишњак архива Косово; Информатор – Историјски архив Панчево; „ Наша прошлост“ – зборник радова Народног музеја и Историјског архива Краљево; „ Социјализам“– часопис СКЈ, Годишњак Поморског музеја у Котору…

Листови: „Српске новине“ (касније „Службене новине“), 1944; „Вечерње новости“, 1900/1913; „Народне новине“, 1908/1911; „Правда“, 1909/1938; „Тежак“, 1911/1933; „Београдске новости“, 1919/1923; „Господарске новине“, 1927/1929; „Пољопривредне новине“, 1929/ 1940; „Народно јединство“, 1934/ 1938; „Студентске новине“, 1936/ 1937; „Политика“, 1916/1957; „Борба“, 1944/1957; „Комунист“, 1958-1962; „Ибарске новости“, 1957-1969; „4.јули“, 1962 -1977; „Православље“, 1967-1998; „Чачански глас“, 1952-2002; „Таковске новине“, 1961-2002.

Локални листови установа и привредних организација у Чачку: „Аутопревоз“, 1971-1974, Предузеће за саобраћај, ремонт, трговину, угоститељство и туризам – „Аутопревоз“– Чачак; „Колибри“, 1974-1979, лист ученика Гимназије „Таковски устанак“ – Горњи Милановац; „Глас младих“, 1960-1964, лист Економске школе – Чачак; „Полет“, 1975-1976, лист ученика Чачанске гимназије „Филип Филиповић“ – Чачак; „Морава“, 1973-1980, лист Угоститељског предузећа „Морава“ – Чачак; „Партизан“, 1978-1980, лист Трговинског предузећа „Партизан“ – Чачак; „Самоуправа“, 1961-1980, лист Грађевинског предузећа „Ратко Митровић“ – Београд; „Слобода“, 1963-1979, лист Радне организације „Слобода“ – Чачак; „Фабричке новине“ 1976-1980, лист Фабрике хартије – Чачак; „Хидроградња“, 1961-1980, лист Грађевинског предузећа „Хидроградња“– Чачак; „Цер“, 1965-1980, лист Фабрике техничких уређаја и монтажа – Чачак.

Библиотека има и ове комплете: „Службени лист“ ФНРЈ, односно СФРЈ, „Службени гласник“ НРС, односно СРС и РС, затим „Службени лист“ среза Чачак, „Службени лист“ среза Краљево и „Службени лист“ Скупштине општине Чачак.

Овде наводимо и оне листове и часописе из деветнаестог века који су у овој библиотеци заступљени само са једним или са по више примерака, као раритети, а можда и као уникати. Због тога што нису сређени, наводимо их оним редом и са онолико података који су унети у привремени попис: „Млада Србадија“, 1871; „Ратна кроника“, 1878; „Народно здравље“, 1882/1885; „Јавор“, 1884; „Српско коло“, 1884; „Гласник Министарства финансија“, 1885/ 1887; „Стражилово“, 1885; „Глас дубровачки“, 1886; „Српски лист“, 1887; „Војни лист“, 1887/1895; „Београдске општинске новине“, 1887; „Нова искра“, 1899; „Србобран“, 1891; „Бачванин“, 1892; „Вршачки гласник“, 1893; „Дневни лист“, 1893; „Гласник“, 1897; „Босанско херцеговачки гласник“, 1897/1907; „Босанска вила“, 1888/1911; „Цариградски гласник“, 1897; „Зора“ 1897/1899; „Витез“, 1897; „Дубровник“, 1893; „Одјек“, 1897; „Трговински гласник“, 1897/1907.

Према постојећој евиденцији библиотечки фонд просечно користи годишње 200 корисника, углавном научних радника, публициста, новинара, архивских радника, студената и ученика средњих школа.

Комплетан попис књига у библиотеци Архива (ажуриран 16.1.2015). 

Списак књига на страним језицима у библиотеци Архива.

Библиотеком руководи Јелена Каличанин, правник и виши архивски помоћник.