Дешавања у Архиву

Извештај са састанка у Министарству културе Републике Србије

May 16, 2023

Делегација Архивистичког друштва Србије присуствовала је састанку у Министарству културе Републике Србије у Београду. Иницијативу за одржавање састанка упутило је Архивистичко друштво Србије 4. маја 2023. године. Потпредседница Владе Републике Србије и министар културе госпођа Маја Гојковић је позитивно одговорила и организовала састанак првобитно за 12. мај, али је због обавеза планираних учесника из Министарства културе,састанак померен за 16. мај.

У име Министарства култутре састанку су присуствовали државни секретар у Министарству културе господин Миодраг Ивановић, госпођа Данијела Ванушић помоћник министра културе задужена за Сектор за заштиту културног наслеђа, госпођа Невенка Михајловић, саветник, задужена за архивску делатност и делатност заштите филмске грађе и нематеријалног културног наслеђа, госпођа Татјана Бојић Јурић, виши саветник за правне послове у области културе и госпођа Марија Милошевић, правник из Секретаријата Министарства културе.

Делегацију Архивистичког друштва Србије чинили су: Лела Павловић, председник АДС, архивски саветник, Милена Поповић Субић, архивски саветник, Стојанка Бојовић, архивски саветник, ДрагошПетровић, архивски саветник и Слободанка Цветковић, архивски саветник.

Теме разговора иницирало је Архивистичко друштво Србије,а оне су се тицале проблема недостатка простора у архивима и простора за пријем и смештај архивске грађе, проблема финансирања рада архива, преласка на републичко финансирање у складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности, проблема ниских плата запослених, односно проблема непризнавања виших стручних звања стечених у раду према Правилнику о ближим условима и начину стицања виших стручних звања уархивској делатности, проблема недовољног (стручног) кадра у архивима и немогућности запошљавања, односно немотивисаности високостручних кадрова, посебноиз области информационих наука за рад у архивима, проблема у вези са применом Закона о архивскојграђи и архивској делатности и (не)доношења подзаконских аката,питања нерешене репрезентативности Архивистичког друштва  Србије, као и проблема архивских установаи архивске грађе наКосову и Метохији.

Председница АДС Лела Павловић се захвалила на позиву за састанак и на чињеници да је последњих година Министарство културе подржавало Архивистичко друштво Србије на конкурсима министарства. Председница АДС је дала уводне напомене о проблемима који муче архивску службу и архивске раднике у Србији. Пренела је представницима Министарства проблем Историјског архива „Верослава Вељашевић“ из Смедеревске Паланке у везиса исплатом плата (у априлу 2023. године су примили су плату за јун 2022. године) на њихов захтев и проблем Историјског архива Београда због енормног повећања обима посла услед примене одредби Закона о архивској грађи и архивској делатности у погледу обухвата стваралца и ималаца архивске грађе (евидентрање стваралаца, сагласност на листе категорија, достава архивске књиге…).

Сви присутни су се сложили око чињенице колико је архивска област важна за државу и друштво, али и колико је специфична и захтева посебан приступ у односу на остале области којима руководи Министарство културе.

Представници АДС  су упознали представнике Министарства културе са чињеницом да готово ни један архив (осим архива Града Новог Сада) не располаже уопште или не расплаже већим простором за преузимање архивске грађе и да је то тренутно, али и у будућности велики проблем. Указали смо на опасности којима је архивска грађа изложена у том случају.

Такође, подсетили смо на одредбе Закона о архивској грађи и архивској делатности у погледу преласка архива на републичко финансирање. Поставило се питање како утицати на локалне самоурпаве да извршавају своје обавезе према aрхивима у погледу обезбеђења простора и финансирања делатности када код неких локалних самоуправа постоји проблем и исплате редовних плата (случај архива у Смедеревској Паланци), неисплаћивања јубиларних награда и друго. С тим у везисе разговарало и о проблему неисплаћивања виших коефицијената за стечена виша стручна звања архивских стручњака. Локалне самоуправе одбијају да одобре измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији у архивима којимасемењабројизвршилаца за поједина радна места, односноназивираднихместа у складусастеченимвишимзвањем, па јеа тимеонемогућено и повећање коефицијенатазаисплатузарада.

Договорено је да АДС покрене иницијативу код Министарства у везиса проблемима који зависе од сарадње са оснивачима и суоснивачима архива и да се проблем покуша решити преко Министарства државне управе и локалне самоуправе.

АДС је указало и на чињеницу да се у односу на раније године број запослених у архивима драстично смањио и да се и даље смањује, да само 4 архива имају вишеод 30 запослених, а даИсторијскиархив у Смедереву ради са само 3 запослена радника. Број запослених се смањује због немогућности запошљавања нових кадрова, док старије колеге одлазе у пензију. Важан чинилац су и нискеплате у култури. На све то обим посла је вишеструко увећан, а запослени раде послове више радних места.

Најдужаразменамишљењабило је око Закона о архивској грађи и архивској делатности где су представници АДС указали на недостатке, изостанак регулисања неких важних питања рада архива одговарајућим законским нормама и напроблеме у примени појединих законских одредби. Указано је и на проблем који постоји услед недоношења подзаконских аката предвиђених Законом. Договорено је да АДС покрене иницијативу за измене и допуне Закона у наредном периоду.

Посебна пажња је посвећена и питању репрезентативности Архивистичког друштва, а коју је због пропуста приликомдоношења Закона о култури у овом тренутку могуће решити само иницијативом за измену и допуну Закона о култури, а што је Друштво преузело као обавезу да упути Министарству културе.

Присутни су сагласни да за питања заштите архивске грађе на Косову и Метохији треба организовати посебан састанак са директорима архива.

Архивистичко друштво Србије захваљује потпредседници Владе Републике Србије и министарски културе госпођи Маји Гојковић на разумевању и уважавању струковног удружења архивских радника у Србији које је показала позивом на састанак.

Захваљујемо и учесницима састанка из Министарства културе господину Ивановићу, госпођи Ванушић, госпођи Михајловић, госпођи Татјани Бојић Јурић и Марији Милошевић наодличној сарадњи за коју смо сигурни да ће се наставити и убудуће у обостраном интересу.